fbpx
Main menu

Šemper o prijedlogu Zakona o računovodstvu

Na jučerašnjoj saborskoj raspravi o Prijedlogu zakona o računovodstvu zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Željko Šemper upozorio je na obvezu poštivanja novog zakona od strane poduzetnika, trgovačkih društava sa sjedištem u stranoj državi te pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit.

„Zakon se ne primjenjuje na državni proračun i proračunske korisnike državnog proračuna, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike, vjerske zajednice, političke stranke, sindikate i ostale neprofitne organizacije koje posluju prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija“, pojasnio je Šemper.

Dodao je kako prema podacima FINA-e iz siječnja 2015. godine u Republici Hrvatskoj ima ukupno oko 109 tisuća poduzetnika čija ukupna aktiva iznosi 1560 milijardi kuna, a ukupni prihodi iznose 664 milijarde kuna.

„Prema prijedlogu ovoga zakona od tih 109 tisuća poduzetnika biti će razvrstano na 97 tisuća mikro poduzetnika, na 9 i pol tisuća malih poduzetnika, 1328 srednjih i 456 velikih poduzetnika“, istaknuo je Šemper.

Pojasnio je i da zakon propisuje da su mikro, mali i srednji poduzetnici obveznici primjene hrvatskih standarda, a veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa obveznici primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, poput banaka, stambenih štedionica, osiguravajućih društava, mirovinskih društava koja upravljaju mirovinskim fondovima i ostalih.

„Razvrstavanje poduzetnika se radi na temelju iznosa ukupne aktive, iznosa neto prihoda i prosječnog broja radnika. Donošenjem ovog prijedloga zakona bit će potrebno uskladiti hrvatske standarde financijskog izvještavanja kojima se propisuje izrada godišnjih financijskih izvještaja, konsolidacija financijskih izvještaja i revizija godišnjih financijskih izvještaja. Zakonom se detaljnije pojašnjava sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u slučajevima statusnih promjena, kod otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja postupka likvidacije nad poduzetnikom“, istaknuo je Šemper.

Upozorio je na obvezu poduzetnika koji su dužni voditi poslovne knjige sukladno propisima u ovom zakonu poštujući propisane standarde i temeljna načela urednog knjigovodstva.

„Poduzetnik može računovodstvene poslove ugovorno prenijeti na pružatelja računovodstvenih usluga, ali u potpunosti odgovara za njih dok pružatelj usluga mora imati sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i učinkovito obavljanje računovodstvenih poslova i funkcija kao i stručne kvalifikacije i iskustvo za obavljanje tih poslova. Nakon svakog poslovnog događaja sastavlja se knjigovodstvena isprava koja je osnova za unos podataka o poslovnom događaju u poslovne knjige. Knjigovodstvena isprava mora biti nedvojbena, uredna, istinita i mora sadržavati sve bitne podatke o poslovnom događaju i sastavljena na način da osigurava pravodobno knjiženje i njezin nadzor“, naglasio je Šemper.

Dodao je i da svaki poduzetnik mora odrediti odgovornu osobu koja će provjeriti ispravnost svake knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige.

Kao izvorni pisani dokument, pojašnjava Šemper, knjigovodstvene isprave se čuvaju na nositelju elektroničkog zapisa ili mikrografske obrade, a to su isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju doprinosi, čuvaju se trajno, a ostale isprave čiji su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i u pomoćne knjige najmanje 11 godina.

„Oni poduzetnici koji knjigovodstvene isprave pohranjuju pomoću elektroničkih uređaja uz on-line pristup moraju omogućiti tijelu nadzora pravo pristupa, preuzimanja i korištenja tih podataka. Poduzetnik je dužan na početku poslovanja na kraju poslovne godine i u izvanrednim slučajevima, a to su stečaj ili likvidacija provesti tzv. inventuru odnosno popisati svu imovinu i obveze kako količinski, tako i vrijednosno i s takvim podacima uskladiti knjigovodstveno stanje“, izjavio je Šemper.

Kao još jednu važnu obvezu poduzetnika naglasio je izradu Godišnjeg financijskog izvješća, Revizijskog izvješća te izvješća o plaćanjima koje je poduzetnik dužan pravovremeno dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave.

„Isto tako, do 31. ožujka tekuće godine poduzetnici su dužni FINA-i dostaviti bilancu račun dobiti i gubitka i sve dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. FINA određuje elektronički oblik i format prikaza svih primljenih izvještaja kako će se objavit na internetskim stranicama Registra godišnjih financijskih izvještaja, a dužna je izdati presliku ili ispis tih izvješća na pisani zahtjev svake fizičke ili pravne osobe u roku od 15 dana“, zaključio je Šemper.

Na vrh članka

Facebook